Thời Chánh Pháp, Tượng pháp và Mạt pháp

Câu 43. Thời Chánh Pháp, Tượng pháp và Mạt pháp

Phật Tử hỏi :

Kính xin Thầy từ bi giải thích cho con rõ thế nào là thời Chánh pháp, Tượng pháp và Mạt pháp ?

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Trong Pháp Hoa Nghĩa Sớ, ngài Gia Tường đã viết: “Phật tuy đã nhập diệt, nhưng pháp nghi chưa bị biến đổi, thì gọi là thời Chánh pháp. Phật nhập diệt đã lâu, giáo pháp sai lạc dần, thì gọi là thời Tượng pháp. Dần dần chuyển thành càng kém hơn nữa thì gọi là thời Mạt pháp”.

Bản sớ giải kinh Nhân Vương Hộ Quốc của ngài Thanh Long cũng có câu: “Có giáo, có hạnh, có người chứng quả, thì gọi là Chánh pháp. Có giáo, có hạnh, không người chứng quả thì gọi là Tượng pháp. Chỉ có giáo, không hạnh, không người chứng thì gọi là Mạt pháp”.

Về thời gian của các thời Chánh pháp, Tượng pháp, Mạt pháp, các kinh cũng nói sai khác. Ða số các vị cổ đức chấp nhận thuyết: Chánh pháp là năm trăm năm, Tượng pháp lâu một ngàn năm, Mạt pháp là một vạn (10.000) năm (thuyết Mạt pháp lâu đến một vạn năm là như trong kinh Ðại Bi nói). Như vậy, ta có thể ước chừng rằng, Phật pháp chỉ còn tồn tại khoảng hơn tám ngàn năm nữa.

A Di Đà Phật.