Ý trì mở mắt hay nhắm mắt?

Câu 42. Ý trì mở mắt hay nhắm mắt ?

Phật Tử hỏi :

Bạch thầy,

Khi ngồi niệm phật bằng ý trì sao con hay bị hôn trầm quá, khi ngồi niệm thì mình mở mắt hay nhắm mắt lại thưa thầy ?

 

Đáp :

Nam Mô A Di Đà Phật

Nhược điểm của ý trì là dễ buồn ngủ (hôn trầm). Vậy thì khi tĩnh tọa niệm Phật nên:

  • không nhắm mắt hoàn toàn
  • nhắm mắt ¾, nghĩa là mở hí mắt ¼
  • khi buồn ngủ (hôn trầm) thì mở mắt 100%. Mắt nhìn hình Phật A Di Đà hoặc Thánh hiệu Di Đà để trước mặt hầu nhiếp nhãn căn mà niệm Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật