Tự Phật và Tha Phật là ai?

Câu 45. Tự Phật và Tha Phật là ai ?

Phật Tử hỏi :

Kính xin Thầy từ bi giải thích cho con rõ Tự Phật và Tha Phật là ai ? Sự liên hệ giữa hai vị Phật này ?

Thành kính tri ân Thầy.

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Tự Phật là vị Phật của tự tánh. Tha Phật là vị Phật khác

– Kẻ mê thấy có Tự Phật và tha Phật, hai vị Phật khác nhau.

– Người ngộ (có trí Bát nhã, thấu rõ chân đế) thì Tự Tha đều là hý luận,

– Khi tự-tha chỉ là một (tự tánh Di Đà), Phật, ta cùng mất hết, thì mới thật sự là thấy Phật ! Lúc ấy, Phật luôn trong tâm tưởng ta, ta luôn trong tâm tưởng của Phật, hết thảy chỉ là một thể.

– Tự cũng chính là Tha, Tha cũng chính là Tự, chẳng hư, chẳng thật, chỉ là một Chân Như trọn khắp pháp giới. Ai đạt đến đây mà niệm Phật thì tự tại vãng sanh.

A Di Đà Phật