Tạp tu và chuyên tu

Câu 46. Tạp tu và chuyên tu

Phật Tử hỏi :

A Di Đà Phật

Kính bạch Thầy, như trong sách Thầy có nói về Chánh hạnh niệm Phật, không nên xen tạp, như hàng ngày công khóa sáng tối của con như sau : 7 biến Chú Đại Bi, kế đến niệm Phật 1 tiếng, kế đến 1 biến Bát Nhã Tâm Kinh, và kế đến 7 biến Chú Vãng Sanh, và sau cùng là hồi hướng. Như vậy có được xem là chuyên tu, hay phải cắt bỏ luôn về việc niệm Chú ?. Kính mong Thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con.

A Di Đà Phật

 

Đáp :

Nam Mô A Di Đà Phật

Như vậy là tạp tu rồi, bởi những lý do sau :

1- Tụng Chú Đại Bi và Bát Nhã Tâm Kinh không phải là Chánh hạnh mà là Tạp hạnh. Hãy đọc “Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập”  tác giả Pháp Nhiên Thượng Nhơn (Chương hai-Hai hạnh). Nhị Tổ Thiện Đạo đại  sư dạy : “Tạp tu ngàn người tu may ra có vài người vãng sanh; Chuyên tu vạn (10.000) người tu vạn người vãng sanh”.

2- Tụng Chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh và chú Vãng Sanh là BỊ xen tạp và gián đoạn rồi. Hòa thượng Đức Niệm dạy : “Nấu nước sắp sôi tắt lửa để nguội, tiếp tục nấu nước sắp sôi tắt lửa để nguội  v.v… nấu như vậy suốt đờii nước vẫn không sôi.

3- Ngài Lý Bỉnh Nam là thầy của Pháp sư Tịnh Không nói : “Câu Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật là vua trong các chú” (Tuyết  Hư Lão Nhơn  Tịnh  Độ Tuyển Tập). Như vậy đâu cần trì chú vãng sanh để mắc lỗi “Bị xen tạp bị gián đoạn”.

4- Niệm Phật phải niệm không xen tạp không gián đoạn, đậy là bí quyết của Tịnh độ tông, đã được đức Thế Tôn và chư Thầy, Tổ dạy :

  • Kinh Lăng Nghiêm: “Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nối tiếp, đắc Tam Ma Địa bậc nhất”
  • Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nhị tổ Thiện Đạo, Thập nhất tổ Tĩnh Am, Thập nhị tổ Triệt Ngộ đại sư đồng dạy như thế (Hương Quê Cực Lạc)
  • Pháp sư Tịnh Không đã dạy và thường nhắc nhở Phật tử, bạn đồng tu như thế. Tôi thì “Y giáo phụng hành”.

Kính mong đạo hữu sáng suốt nhận định, cương quyết hành trì đúng theo sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn, chư Thầy Tổ, hầu sớm đạt Bất Niệm Tự Niệm, bảo đảm Vãng Sanh, một đời này thành Phật cứu độ chúng sanh.

Nam Mô A Di Đà Phật