Niệm Phật 4 chữ, 6 chữ

Câu 9 : Niệm Phật 4 chữ, 6 chữ

Phật Tử TQ hỏi :

Thưa Thầy,

Theo thầy khi đạt được bất niệm tự niệm, ta luôn luôn nghe tiếng niệm Phật thường xuyên.

Câu hỏi của con là : Nếu như con niệm bốn chữ A DI Đà Phật được bất niệm tự niệm, nhưng khi con đến chùa hoặc nơi khác, nguời ta niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà trong đầu vang vang tiếng A Di Đà Phật, liệu như vậy làm sao mà hòa hiệp lại được, khi bốn chữ khi sáu chữ.  Mong thầy giảng giùm con.
TQ

 

Đáp :

Mình niệm Phật 4 chữ mà đạo tràng niệm 6 chữ thì:

1- Nếu mình mới nhập tâm (khi có niệm khi không) thì chướng ngại lớn cho việc huân trưởng mức nhập tâm. Hãy cố gắng tự niệm 4 chữ theo máy niệm Phật của mình, không được thì đành :

  • hoặc tránh, không tham dự đạo tràng.
  • hoặc tham dự đạo tràng thì niệm 6 chữ theo đạo tràng, trường hợp này phải mất thời gian dài để huân trưởng mức nhập tâm đạt Bất niệm tự niệm.

2- Nếu mình đã đạt Bất niện tự niệm (nghe  tự tánh niệm Phật liên tục không gián đoạn suốt thời gian còn thức) thì đạo tràng niệm 6 chữ, mình cứ tập trung niệm 4 chữ theo tự tánh. Đây là lấy động để tu tịnh. Được vậy là bảo đảm vãng sanh bất luận tình huống nào.

Cám ơn liên hữu,

A Di Ðà Phật