Niệm thầm

Câu 39. Niệm thầm

Phật Tử hỏi :

Bạch Thầy Kinh Đại tập dạy : “Niệm Phật lớn tiếng, thấy Phật lớn; Niệm Phật nhỏ tiếng, thấy Phật nhỏ”. Còn Thầy chủ trương Niệm thầm thì sao ? Niệm không ra tiếng làm sao Phật nghe để đếna tiếp dẫn, Kính xin Thầy từ bi giải thích cho chúng con rõ.

 

Đáp :

Nam Mô A Di Đà Phật

1- Đức Phật dạy : “Niệm Phật lớn tiếng, thấy Phật lớn; Niệm Phật nhỏ tiếng, thấy Phật nhỏ”, Ngài dạy như vậy nhằm mục đích khuyến khích hành giả niệm lớn tiếng để tránh hôn trầm, tán loạn, dễ nhiếp tâm và làm lợi ích cho người chung quanh (vì một khi danh hiệu Phật lọt vào tai họ, dù muốn dù không cũng đã gieo chủng tử Phật ở A Lại Gia Thức. Cao hơn có thể  khiến họ phát tâm niệm Phật). Lúc bấy giờ căn cơ chúng sanh cao, khí lực dồi dào nên có thể niệm lớn tiếng lâu được. Hiện nay chúng ta ở thời mạt pháp căn cơ hạ liệt, khí lực yếu kém không thể bắt chước người xưa, nên bắt buộc phải niệm thầm mới có thể niệm lâu được.

Vã lại, Ngài Lý Bỉnh Nam (thầy của Pháp sư Tịnh Không), Ngài nói : “niệm Phật ra tiếng hay niệm thầm công đức bằng nhau” (Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập).

Chủ đích của chúng ta là huân tập thật nhiều chủng tử Phật vào Tạng thức để chúng tự khởi hiện hành, được nhập tâm, đạt Bất Niệm Tự Niệm bảo đảm vãng sanh bất luận hoàn cảnh, tình huống nào, thỏa mãn chí nguyện thành Phật độ chúng sanh.

2- Phật nghe. Kinh Pháp Cổ dạy Hành giả Tịnh Độ, trước giờ phút lâm chung, vì lý do gì đó không niệm Phật được, chỉ muốn vãng sanh, liền được vãng sanh. Chỉ khởi ý muốn liền được vãng sanh, đằng này mình niệm thầm đâu có lý do gì mà không được vãng sanh phải không ? Đức Phật có thiên nhĩ thông, mà còn có tha tâm thông nữa kia mà.

Vã lại, theo thuyết tiếp dẫn bằng hào quang (kinh Quán Vô Lượng Thọ). Khi tâm thanh (âm thanh niệm Phật phát xuất từ tâm) hòa nhập vào hào quang của Phật, liền được tiếp dẫn (Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập và Tịnh Độ Tuyển Tập 38). Đâu cần Phật nghe tiếng hay biết mình có niệm Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.