Trì kinh Vô Lượng Thọ và tu Tam Phước

Câu 18 : Trì kinh Vô Lượng Thọ và tu Tam Phước

Phật Tử hỏi :

Mấy Thầy cho con hỏi :

1. Con chưa phân biệt được Mặc Trì và Ý Trì ạ ?

2. Thầy dạy : Trì 3 vạn câu trở lên là hành nghiệp Thượng Phẩm Thượng Sanh, nhưng nếu ăn chay không được vì có gia đình và không tu trọn tịnh nghiệp tam phước thì sao thành tựu được như thế hả Thầy ?

3. Mình có nên trì kinh Vô Lượng Thọ không ạ ?

Mong Thầy hoan hỷ giải đáp giúp con !

 

Đáp :

Đạo hữu hỏi rất hay. Tôi sẽ tuần tự góp ý như sau :

1. Mặc trì là niệm bằng miệng (khẩu trì). Ý trì là niệm bằng ý. (Hãy đọc kỹ câu đáp 40, phần A Thực hành, sách “Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp”).

2. Về ăn chay, tu tam phước, thành tựu Tịnh nghiệp :

 • Ăn chay : Hồi đức Phật tại thế đâu có ăn chay, Phật giáo Nguyên thủy (Nam tông, Tiểu thừa) cũng đâu có ăn chay. Ăn chay do chư Tổ Đại thừa đặt ra sau này, nhằm mục đích nuôi lớn lòng từ (thương hại chúng sanh), tránh tội sát sanh. Đây chỉ là trợ duyên, trợ hạnh không phải là chánh hạnh.
 • Tu tam phước :
  • Đây là lời dạy của đức Thế tôn trong kinh Vô Lượng thọ. Tu được càng tốt. Nhưng đây không phải là điều kiện bắt buộc (ắt có và đủ) để được vãng sanh. Kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lương Thọ dạy : Trước giờ phút lâm chung chỉ cần niệm Phật A Di Đà một câu hoặc mười câu thì được đức Phật A-di-đà tiếp dẫn.
  • Theo lời dạy của Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư (A-di-đà hóa thân) tu tam phước là tu tạp hạnh, mà tu tạp hạnh thì một ngàn (1000) người may ra có vài người vãng sanh.
   Tu chánh hạnh thì mười người tu mười người vãng sanh, trăm người tu trăm người vãng sanh, vạn người tu vạn người vãng sanh (sách Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập, chương hai).
 • Thành tựu :
  Như trên đã nói, ăn chay, tam phước chỉ là trợ hạnh mà thôi có được càng tốt, không có cũng không sao. Chư Tổ dạy: “Nhứt môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”, cứ một mực Lão thật niệm Phật A-di-đà, (hãy đọc kỹ câu đáp 46, Phần A Thực hành, sách “Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp”). Niệm thuần thục được nhập tâm, Bất niệm tự niệm là thành tựu, chẳng những ba vạn mà là sáu vạn, chín vạn, mười hai vạn câu mỗi ngày.

3. Trì kinh Vô Lượng Thọ :

Đọc kinh, tụng kinh là để hiểu rõ nghĩa lý của kinh mà hành trì. Vậy trì kinh là điều rất quý. Hành giả Tịnh độ mà trì được kinh Vô Lượng Thọ thì không gì quý bằng, đây là hạnh của bậc thượng căn thượng trí.

Hạ căn hạ trí như Minh Tuệ hằng ngày chỉ cố gắng Lão thật niệm Phật là tốt rồi, không dám mong mõi gi hơn !

Nam Mô A Di Đà Phật

Thích Minh Tuệ