Tụng kinh để cầu siêu

Câu 3 : Tụng kinh để cầu siêu

Phật tử… ở Arizona hỏi :

Kính bạch Thầy,

Con niệm Phật đã được nhập tâm. Vậy mẹ con chết, để cầu siêu cho mẹ con vãng sanh Cực Lạc, con phải tụng kinh Địa Tạng hoặc Kinh A-di-đà,  hay phải làm gì khác, thưa Thầy ?

 

Đáp :

  1. Tụng kinh Địa Tạng mục đích nhắc nhở hương linh niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ tát để được Ngài cứu độ không bị đọa vào ba đường ác là: địa ngục, ngạ quỹ và súc sanh. Kinh văn không có nói là tụng kinh này giúp hương linh vãng sanh Cực Lạc.
  2. Trong kinh A-di-đà đức Thế tôn dạy: chúng sanh hãy phát nguyện vãng sanh, chấp trì danh hiệu Phật A-di-đà đến nhứt tâm bất loạn, trước giờ phút lâm chung, tâm không điên đão, Phật A-di-đà và thánh chúng đến tiếp dẫn về Cực Lạc quốc. Kinh văn  cũng không có nói là tụng kinh này giúp hương linh vãng sanh Cực Lạc.
  3. Ấn Quang đại sư Tổ thứ mười ba Tịnh độ tông dạy: “Thân nhân Niệm Phật A-di-đà hồi hướng công đức này cho hương linh siêu sanh Cực Lạc là tốt nhứt”. Thiết nghĩ, Tổ sư đại từ đại bi, thương xót chúng sanh thời mạt pháp này, nên đưa ra lời dạy hết sức quý báu. Đây là một pháp hết sức đơn giản, dễ thực hiện mà đạt được mục đích tối thượng.
  4. Pháp sư Tịnh Không nói: “Niệm Phật thành một khối (Bất niệm tự niệm sâu), dùng công đức này hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, đều đươc siêu thăng”.

Liên hữu niệm Phật được nhập tâm, hãy cố gắng huân trưởng đạt Bất niệm tự niệm sâu, (thành một khối) bấy giờ hồi hướng công đức cho bà cụ thì tốt biết mấy. Được vậy là đại hiếu tử như kinh Phật đã dạy.

Nam Mô A-di-đà Phật