Tông Chỉ Tông Tịnh Độ (TT)

‘Chuyên’ Vì sao nói ‘chuyên’? Một phương diện là Phật A-di-đà đại từ đại bi cứu độ chúng ta, “bạn nhất định cần phải niệm danh hiệu Ta (Phật A-di-đà), bạn nhất định cần phải ở trong ánh sáng nhiếp thủ của Ta, bạn nhất định chẳng nên xa rời Ta, bạn nhất định phải … Đọc tiếp Tông Chỉ Tông Tịnh Độ (TT)

Tông Chỉ Tông Tịnh Độ (TT)

_(Chú Ý: Góc dưới bên trái bài viết có 2 dấu hiệu + – để điều chỉnh cở (size) chữ. Nếu cần, kính xin quý vị hãy bấm vào đấy, cở chữ sẽ to, nhỏ theo ý quý vị muốn. Thành kính cám ơn quý vị, A Di Đà Phật) Phật A-di-đà nói: Ta là … Đọc tiếp Tông Chỉ Tông Tịnh Độ (TT)

Tông Chỉ Tông Tịnh Độ (TT)

9.Niệm Phật vãng sanh nguyện ‘Chủ động, bình đẳng, vô điều kiện’ phản ánh ở đâu? Phản ánh ở trong điều nguyện thứ mười tám của Đức Phật A-di-đà, điều nguyện thứ mười tám trong bốn mươi tám nguyện được gọi là ‘niệm Phật vãng sanh nguyện’. Niệm Phật vãng sanh nguyện phản ánh rõ … Đọc tiếp Tông Chỉ Tông Tịnh Độ (TT)

Tông Chỉ Tông Tịnh Độ (TT)

         Giáo pháp quay trở về Đến thời đại này, nếu tư tưởng Tịnh độ thuần chánh của Đại sư Thiện Đạo không xuất hiện trở lại thì chúng ta chỉ biết khóc mà không còn nước mắt. Phật, Bồ-tát muốn cứu độ chúng sanh, có vô lượng trí huệ phương tiện, có vô … Đọc tiếp Tông Chỉ Tông Tịnh Độ (TT)

Tông Chỉ Tông Tịnh Độ

Nam Mô A Di Đà Phật                                     7.TÔNG CHỈ TÔNG TỊNH ĐỘ   Tông Tịnh Độ chính là tư tưởng Tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo Chúng tôi mong mọi người đều có quan niệm chính xác đối với ba chữ ‘tông Tịnh Độ’ này. Mọi người đều biết tông Tịnh Độ là một … Đọc tiếp Tông Chỉ Tông Tịnh Độ

Niệm Phật Chắc Chắn Vãng Sanh (TT)

6.Niệm Phật Chắc Chắn Vãng Sanh (TT) 6.1.3.3. Người ấy khi mạng chung, tâm không điên đảo. Đa số người ta đều cho rằng, khi mạng chung nhất định phải tự mình giữ được chánh niệm, tâm không điên đảo mới có thể cảm được Đức Phật A-di-đà hiện ra trước mắt tiếp dẫn vãng … Đọc tiếp Niệm Phật Chắc Chắn Vãng Sanh (TT)

Niệm Phật chắc chắn vãng sanh (TT)

5.Đoạn thứ ba: Nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ.   Nếu có người tin, phải nên phát nguyện, sanh về cõi nước kia. Có thể nói, lòng từ bi của Đức Phật Thích-ca-mâu-ni là vô cùng sâu sắc. Ngài nhiều lần nhấn mạnh, khuyên bảo, mong muốn chúng ta … Đọc tiếp Niệm Phật chắc chắn vãng sanh (TT)

Niệm Phật Chắc Vãng Sanh

 4.NIỆM PHẬT CHẮC CHẮN VÃNG SANH Niệm Phật chắc chắn vãng sanh  NIỆM PHẬT CHẮC CHẮN VÃNG SAN Niệm Phật chắc chắn vãng sanh Mười niệm vãng sanh Trong Ấn Quang Đại sư toàn tập, phần “Vĩnh tư tập’, cư sĩ Vương Bách Linh có một đoạn tự thuật như sau: Mùa đông năm Dân … Đọc tiếp Niệm Phật Chắc Vãng Sanh

Vì Sao Phải Niệm Phật

3.Vì sao phải niệm Phật? —oOo— Vì sao phải niệm Phật? Xét về mặt Phật tha lực thì trong Bốn Mươi Tám  lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, nguyện nào cũng đều quy về trì-danh-hiệu Phật nên Đức Phật A Di Đà bảo: “Sau khi tôi thành Phật, chúng sanh trong khắp mười phương nếu niệm danh hiệu của tôi, … Đọc tiếp Vì Sao Phải Niệm Phật

Thien Dao dai su

2.Thiện Đạo Đại Sư Đại Sư là vị Tổ sư khai tông lập Gáo Tịnh Độ. Ban sơ, nhân thấy đạo tràng Tịnh nghiệp của Ngài Đạo Xước, sư mừng rỡ nói rằng: “Đây mới là nẻo bí yếu để thành Phật”. Rồi đó ngài đến kinh đô khuyên chúng tu Tịnh Độ, thường quỳ … Đọc tiếp Thien Dao dai su